Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava

Diagnòstic

Les dades sociodemogràfiques municipals i del sector pesquer s'han creuat amb els resultats d'un DAFO elaborat per diferents entitats i administracions del territor. Aquests resultats permeten obtenir algunes conclusions sobre la situació del sector pesquer i les línies estratègiques a desenvolupar.

Fruit de l'anàlisi de les dades i les respostes al DAFO es desprén que hi ha una gran preocupació al territori per la situació mediambiental actual, que afecta el sector pesquer de manera molt directa: canvi climàtic, contaminació, disminució de les captures i desconeixement de la situació real de les pesqueries i del fons marí en el nostre territori. També es fa palès que hi ha un gran desconeixement del sector pesquer i de la varietat dels productes pesquers per part del gran públic i dels consumidors. I és a causa d'aquest desconeixement que sovint s'acusa al sector de la mala situació del recursos marins.

Aquestes preocupacions i la situació crítica que es viu es compensen amb la voluntat del sector de ser part fonamental en l'estudi de la situació actual i en la creació de plans que ajudin a la sostenibilitat de la pesca i dels ecosistemes marins. La innovació, la formació, la diversificació i l'aprofitament del turisme són conceptes que es repeteixen sovint quan es busquen solucions per garantir la viabilitat i la sostenibilitat del sector pesquer.

La creació de nous productes relacionats amb el turisme, la posada en valor del patrimoni històric relacionat amb el món pesquer, la integració en nous circuits comercials, i l'obertura dels ports i de les confraries als municipis, es valoren com accions positives per donar més força i rellevància al sector.